Wedstrijdreglement

“Neem deel en win een Aspen horecavouchter ter waarde van € 50,00”

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Aspen Indoor cvba (“Aspen”) organiseert via online kanalen, waaronder, maar niet uitsluitend tot haar website, Facebook, Instagram, YouTube, en offline media, waaronder, maar niet uitsluitend tot gedrukte wedstrijdformulieren.
De wedstrijd wordt georganiseert door Aspen Indoor cvba, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Moerelei 123 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Antwerpen) onder het nummer BE 0 666.608.150.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van Aspen, met uitzondering van medewerkers van Aspen en hun directe familieleden tot in de eerste graad.
Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Aspen ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.
Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.
2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Aspen voor de deelname aan een wedstrijd.
2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.
2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.
3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Aspen in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.
Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Aspen de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:
• te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Aspen en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …);
• te gebruiken in offline media, zoals print.
De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Aspen tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt). Aspen is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.
4.2. Aspen kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.
4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Aspen bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.
4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Aspen en/of de organisator.
Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.
4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Aspen en/of de organisator.
4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

5. Aansprakelijkheid van Aspen

5.1. Aspen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.
5.2. Aspen is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
5.3 Aspen is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Aspen niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Aspen niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Aspen de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestiging)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Aspen de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Aspen.
5.5. Indien Aspen genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Aspen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Aspen alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Aspen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Aspen en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.
5.7. Aspen is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Aspen kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Aspen in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat Aspen in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Aspen verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
Het beleid van Aspen met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van Aspen.
6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Aspen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Aspen zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van Aspen uit te sluiten.
Aspen behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Aspen geleden schade (inclusief imagoschade).
7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met Aspen of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Aspen te worden gelezen als verwijzend naar zowel Aspen als de medeorganisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van Aspen aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Aspen in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
9.2. Indien zulks vereist is, kan Aspen dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Aspen en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

10. Specificaties wedstrijd

10.1 Enkel deelnames online ingediend via de website www.aspen.be/kook-en win aan het afgiftepunt te Moerelei 123, 2610 Antwerpen (Wilrijk) op donderdag 22 oktober ’20 en woensdag 25 november, 21u00 komen in aanmerking.
10.2 Elk formulier dient volledig te zijn ingevuld. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in aanmerking genomen. Hieronder wordt ook verstaan elk onleesbaar formulier.
10.3 Voor de schiftingsvraag worden alle deelnames geteld die op de correcte periodes zijn ingediend tussen donderdag 22 oktober en woensdag 25 november ‘20, 21u00.
10.4 De prijs van deze wedstrijd is een horecavoucher ter waarde van € 50,00 op te nemen in de horecafaciliteiten van Aspen Indoor CVBA – Moerelei 123 – 2610 Wilrijk.
10.5De winnaar wordt bekend gemaakt op donderdag 26 november ‘20 via de Facebookpagina van Aspen (facebook.com/aspen.be/).
10.6 De winnaar heeft tot en met woensdag 30 december ‘20 de tijd om deze prijs te claimen.