Algemene voorwaarden webshop Aspen

Ondernemingsgegevens
Aspen Indoor cvba
Maatschappelijke zetel
Moerelei 123
2610 Wilrijk

Handelsnaam “Aspen”
VESTIGINGSADRES
MOERELEI 123
2610 WILRIJK

https://aspen.be
https://my.aspen.be
info@aspen.be
snowcat@aspen.be
038289393
BE066608150

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van
Aspen Indoor, een CVBA met maatschappelijke zetel te Wilrijk, Moerelei 123 BTW BE 06 6660 8150, hierna Aspen, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Aspen moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Aspen aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Aspen niet. Aspen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Aspen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Aspen. Aspen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen
Aspen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden opgenomen bij Aspen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Aspen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Aspen. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van aankoop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

“Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Aspen alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Aspen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Aspen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.


Artikel 7bis: Sportkamp annuleren

Annuleren van een sportkamp kan tot 4 weken voor aanvang met terugbetaling van het volledige bedrag, verminderd met een administratieve kost van 50 euro.

Na deze termijn of tijdens het kamp kan annuleren slechts na voorlegging van geneeskundig getuigschrift van een erkende arts. U heeft dan recht op een terugbetaling van maximum 50% van het resterende bedrag.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Aspen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Aspen is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 8289393 via e-mail op info@aspen.be of per post. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Aspen beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Aspen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Aspen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevensDe door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleindenU beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Aspen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Aspen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Aspen heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Aspen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 3 8289393

Privacyverklaring

Inleiding
Bij Aspen Indoor waarderen wij uw vertrouwen wanneer u uw Persoonsgegevens met ons deelt en wij erkennen dat u mogelijk bezorgd bent over de informatie die u aan ons verstrekt en over hoe wij omgaan met die informatie.
Deze Privacyverklaring beschrijft de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze Sites bezoekt, contact met ons opneemt of beschikt over een “MyAspen account”.

Overzicht van de belangrijkste gegevensverwerking.
Aspen Indoor verzamelt en gebruikt Persoonsgegevens, welke u verstrekt of die wij over u verzamelen wanneer u door onze Sites navigeert, voor reclamedoeleinden, om onze producten en diensten aan u te leveren, om contact op te nemen met u voor marketing- of andere doeleinden, om u gebruik te laten maken van onze aanbiedingen en promoties en voor de analyse en verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.

Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de voorwaarden van onze volledige Privacyverklaring en alle toepasselijke wetten. De verwerking van uw Persoonsgegevens blijft beperkt tot wat noodzakelijk is met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden. Wij vragen alleen waar nodig om uw uitdrukkelijke toestemming via opt-ins, zodat u de volledige controle heeft over de informatie over u die wij verwerken en bewaren. Anders verwerken wij uw Persoonsgegevens alleen indien nodig voor de uitvoering van een contract met u, om een wettelijke verplichting van Aspen Indoor na te leven en/of voor legitieme belangen van Aspen Indoor.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens gewoonlijk in de Europese Unie, maar deze kunnen ook worden opgeslagen in systemen die zich over de hele wereld bevinden en kunnen namens ons worden verwerkt door externe dienstverleners. Deze systemen en aanbieders kunnen gevestigd zijn in gebieden, zoals de Verenigde Staten, die geen mate van privacybescherming bieden vergelijkbaar met dat in de EU. In dat geval zal Aspen Indoor afdoende technische en organisatorische maatregelen implementeren om uw Persoonsgegevens te beschermen en te zorgen voor een beschermingsniveau vergelijkbaar met dat in het land van herkomst. U kunt meer informatie verkrijgen en uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevenbs door contact op te nemen met onze Data Protection Officer.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze Sites te plaatsen. Wij zullen u informeren over wezenlijke wijzigingen, zodat u de geïmplementeerde wijzigingen volledig kunt begrijpen. Bezoek deze Privacyverklaring regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Het soort informatie dat en Persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze Sites bezoekt of met ons communiceert kunnen de volgende zijn:

– Door u verstrekte Persoonsgegevens – zoals uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, uw verzoeken en klachten die u mogelijk heeft en alle andere gegevens die wij ontvangen indien wij met u communiceren via e-mail, online of via sociale media, alsmede alle overige informatie die u verstrekt – bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op onze Sites, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, gebruikmaakt van onze aanbiedingen en promoties, feedback levert, enquêtes beantwoordt of onze producten of diensten koopt;

– Betalingsgegevens – waaronder gegevens voor het doen van aankopen, zoals uw rekeninggegevens, credit- en debitcardnummers, vervaldatum, aflever- en factuuradres;

– Accountaanmeldgegevens – waaronder alle benodigde informatie om een gebruikersaccount aan te maken, zoals een gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingsvraag en antwoord;

– Automatisch verzamelde gegevens – onder andere informatie over uw computer, IP-adres en browser die wij kunnen verzamelen, bijvoorbeeld wanneer wij op onze Sites gebruikmaken van onze eigen cookies of die van derden, webbakens en vergelijkbare technologieën die informatie verzamelen over uw gebruik van onze Sites of over uw contact met ons via e-mail.

Waarom verzamelen wij uw Persoonsgegevens?
Wij verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op een wettelijke basis. Wees u ervan bewust dat voor zover wij reeds informatie over u hebben, wij die informatie mogen gebruiken voor dezelfde doeleinden.

Voor legitieme commerciële belangen: wij kunnen uw Persoonsgegevens (zowel geaggregeerd als individueel), zoals uw contactgegevens, uw accountgegevens en elektronische identificatiegegevens, informatie betreffende uw aankopen in onze winkels en online, gebruiken voor reclamedoeleinden en voor analyse en verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten, alsmede om u als klant te begrijpen.

Dit houdt ook in dat wij de informatie die u aan ons verstrekt analyseren samen met uw gebruik van onze Sites of onze producten en diensten. Wij gebruiken al deze informatie om deze te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden (wij analyseren bijvoorbeeld welke webpagina’s u bezoekt, welke producten en diensten u gebruikt en waardeert en hoe u deze producten en diensten gebruikt).

Wij kunnen uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor legitieme commerciële belangen, zoals: om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze producten en diensten; ter ondersteuning van beveiliging en fraudepreventie; voor systeemintegriteitsdoeleinden; om u via e-mail te herinneren aan uw vergeten winkelwagen of om u een orderbevestiging te sturen; ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten, om bedrijfsbeleid en procedures uit te voeren; om zakelijke transacties te kunnen doen, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijven van Aspen Indoor, overname, faillissement of vergelijkbare gebeurtenis; en voor andere legitieme zakelijke doeleinden die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waarover wij de relevante informatie zouden verstrekken op dat moment.

Voor het uitvoeren van de voorwaarden van een contract: voor het kopen van onze producten of diensten of om een prijsvraag, wedstrijd of promotie te ontwikkelen waaraan u mogelijk mee heeft gedaan, om de promotie uit te voeren en contact met u op te nemen als u wint, om te kunnen antwoorden op elk informatieverzoek dat wordt gedaan via onze Contact-functies.

Wij kunnen uw informatie ook gebruiken op basis van uw toestemming, waar gegeven, voor marketingdoeleinden en voor het afstemmen van onze communicatie met u op basis van uw profielen via e-mail, sms, andere elektronische middelen of anderszins. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zie “Welke rechten heeft u met betrekking tot de Persoonsgegevens over u die wij bewaren”

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het bijhouden van passende zakelijke documentatie, het afhandelen van klachten die zijn ingediend bij onze klantenservice, voldoen aan wettelijke verzoeken door overheidsinstanties en het naleven van toepasselijke wetten en regels of zoals anderszins wordt vereist door de wet.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?
Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om het doel te vervullen waarvoor deze door u zijn verstrekt.
Wij kunnen uw Persoonsgegevens daarom bewaren gedurende een redelijke periode na uw laatste contact met ons. Wanneer de Persoonsgegevens die wij verzamelen niet langer nodig zijn, vernietigen of verwijderen wij deze op een veilige wijze. In plaats van uw Persoonsgegevens te vernietigen of wissen, maken wij deze anoniem, zodat deze niet aan u kunnen worden gekoppeld of naar u kunnen worden herleid. In bepaalde gevallen kunnen wij wettelijke of reglementaire verplichtingen hebben waardoor wij specifieke gegevens gedurende een bepaalde tijd moeten bewaren.

Met wie kunnen wij uw Persoonsgegevens delen?
Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met:
– Alle Aspen Indoor-entiteiten. Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen de verantwoordelijke Aspen Indoor-bedrijven die uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken zoals wordt beschreven in deze Privacyverklaring.

– Dienstverleners en verwerkers. Wij kunnen externe leveranciers, agenten, dienstverleners en gelieerde entiteiten inschakelen om diensten aan ons te leveren namens ons, zoals ondersteuning voor de interne werking van onze website, Mobiele Apps of online winkels (waaronder dienstverleners voor sociale media, betalingsverwerkers, merkactivatiebureaus, aanbieders van gegevensanalyse en derden die wij gebruiken voor het verzenden van uw orders naar uw thuisadres, zoals aanbieders van koeriersdiensten) of voor de technische verwerking (bijvoorbeeld hostingdiensten of gegevensopslag) of voor klantrelatiebeheerdiensten, alsmede gerelateerde offline productdiensten of promotionele ondersteuningsdiensten (bijvoorbeeld organisatoren van wedstrijden, trekkingen en prijsvragen, trekkingsaanbieders, evenementenbureaus, leveranciers van prijzen of compensatiepakketten) en andere gerelateerde diensten.

– Voor het leveren van hun diensten kunnen zij Persoonsgegevens inzien, ontvangen, bewaren of anderszins verwerken namens ons. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw informatie voor hun eigen doeleinden niet toe, waaronder marketingdoeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten zetten wij commercieel redelijke stappen om derden te verplichten uw Persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken volgens onze instructies.

– Partners. Wij kunnen u af en toe een dienst of toepassing aanbieden in samenwerking met partners (bijvoorbeeld medesponsoren, licentiegevers of distributeurs van onze merkproducten). Wij moeten daarom mogelijk uw Persoonsgegevens bekendmaken aan die partners. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten zetten wij commercieel redelijke stappen om derden te verplichten uw Persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken volgens onze instructies of als medeverantwoordelijke voor de verwerking. In gevallen waarin de bekendmaking van uw Persoonsgegevens aan externe partners plaatsvindt op basis van uw toestemming of uw verzoek dat te doen, zullen wij waar relevant u duidelijk informeren over het delen ervan en heeft u de keuze om niet deel te nemen of bezwaar te maken tegen het delen.

– Derden in geval van wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken indien wij menen dat de wet ons daartoe verplicht, of dat bekendmaking daarvan redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke processen. Wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk of gepast is om Persoonsgegevens bekend te maken aan wetshandhavingsautoriteiten, bijvoorbeeld om daadwerkelijke of vermoede fraude of wetsovertredingen, beveiligingsinbreuken of overtredingen van deze Privacyverklaring te onderzoeken; om te antwoorden op claims tegen ons; en om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Aspen Indoor, onze klanten of het publiek te beschermen.

– Derden in geval van zakelijke transacties. Daarnaast kan informatie over onze klanten, waaronder Persoonsgegevens, bekend worden gemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijven van Aspen Indoor, overname, faillissement of vergelijkbare gebeurtenis.

Internationale overdracht van uw Persoonsgegevens
Wij verwerken uw Persoonsgegevens gewoonlijk binnen de Europese Unie. Desondanks kan het mondiale karakter van ons bedrijf betekenen dat uw Persoonsgegevens incidenteel bekend moeten worden gemaakt aan niet-Europese entiteiten van Aspen Indoor, waarvoor zij een overeenkomst voor gegevensoverdracht zijn aangegaan die deze grensoverschrijdende overdracht regelt.

Wij maken ook gebruik van sommige externe leveranciers ter ondersteuning bij de levering van zakelijke diensten. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens of deze slechts hosten, maar doen dit altijd volgens onze instructies en onderworpen aan een contractuele relatie. Wanneer deze derden zich bevinden in gebieden (zoals de Verenigde Staten) die geen mate van privacybescherming bieden vergelijkbaar met dat in de EU, zullen wij alle noodzakelijke stappen nemen om te verifiëren dat uw Persoonsgegevens afdoende worden beschermd. Dit zal worden gedaan door overeenkomsten voor gegevensoverdracht aan te gaan of door ervoor te zorgen dat derden gecertificeerd zijn volgens passende regelingen voor gegevensbescherming (bijvoorbeeld het EU-VS-privacyschild).

Hoe houden wij uw Persoonsgegevens veilig?
Wij maken gebruik van een reeks fysieke, technische en administratieve beveiligingsstandaarden, -technologieën en -procedures om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, vernietiging of beschadiging op een passend niveau, afhankelijk van de gevoeligheid van de informatie.

Wij ondernemen stappen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot de personen die toegang ertoe moeten hebben voor een van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij zorgen er verder contractueel voor dat derden die uw Persoonsgegevens verwerken op gelijke, veilige wijze zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Aspen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Aspen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).